Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Keresztyén élet

2011.06.14

Elisabeth Elliot könyvei

 

Fegyelem - A hívő élet ábécéje

"Szánjuk oda életünket Istennek!", "Kövessük Krisztust!", "Engedelmeskedjünk!" - váltig ismert felszólítások, de vajon mit jelentenek a gyakorlatban? Ellisabeth Elliot válasza talán kényelmetlen, de egyértelmű: aki Krisztust követi, fegyelmezett életet él. A fegyelem a hívő válasza Isten hívására, Isten uralmának elismerése. Könyve bölcs és a mindennapi életben jól hasznosítható eligazítást tartalmaz arra nézve, hogyan bánhatunk fegyelmezetten testünkkel, időnkkel, gondolatvilágunkkal, anyagi javainkkal, munkánkkal és érzéseinkkel. S hogy nem komor, örömtelen az ilyen élet? A köztudattal ellentétben nem abban van a boldogság, "ha csak azt tesszük, amit akarunk, és nem tesszük meg, amit nem akarunk". Ellenkezőleg, boldogságunkat egyedül az engedelmességben találjuk, s a szabályok betartása tesz szabaddá.

 

A dicsőség kapuján át

Öt misszionárius története, akiknek az életét 1956-ban az ecuardi őserdőben auka indiánok lándzsái oltották ki.

 

A Mindenható árnyékában

Jim Elliot élete naplói és levelei alapján, szerelmének és házasságának története, felkészülése a missziói munkára, élete az indiánok között.

 

Magányosság

Isten válasza gyötrő kérdéseinkre.

 

A szenvedés útja

Az emberi szenvedés és Isten szeretete.

 

Rokonaim, a vademberek

Egy év az ecuadori auka indiánok között szóban és képben.

 

Feljegyzések

Feljegyzések az imádságról, megbocsátásról és Isten dícsőítéséről.

 

 

O. Hallesby könyvei

 

Az imádságról

Dr. O. Hallesby professzor könyvében az imádság lényegéről, az imádkozás nehézségeiről, harcairól, az imádkozással való visszaélésről, módjáról és titkáról ír és ezáltel olvasóit az Istennel való érintkezés teljes új megértéséhez vezeti el. Ezt a könyvet olyan ember írta, aki az intellektus útján hitben Istenhez fordult. Őszintén és nagyon finoman ír a keresztyén hitnek erről a legbensőbb titkáról.

 

Hogyan lettem hívő keresztyén

E könyv szerzője a norvég evangélikus egyház kiemelkedő alakja. Tapintattal és határozott közvetlenséggel, szerettel szólítja meg a modern embert, különösen a minden társadalmi rétegben megtalálható kételkedőkkel. Dr. Hallesby világosan, egyszerűen mondja el saját hitrejutását, ezen túlmenően hasznos gyakorlati útmutatást ad az iagzi keresztyén életre. Könyvében olvasunk Istennek lelkünket előkészítő munkájáról, az üdvbizonyosság lényegéről és annak szükségességéről; valamint a csak vallásos keresztyén és a valóban hívő keresztyén ember között fennálló határozott különbségről. Elvezeti az olvasót a keresztyén hitről való filozófálásból az iagzi Istenélménybe. Ide az út keskeny, a kapu szoros, a megtérés, az Istenhez való iagazi odafordulás kikerülhetetlen. Az ember nem maradhat semleges - választania kell. Döntése viszont kihat az örök életre.

 

 

C.H Mackintosh

 

A hitből való élet

Chales Henry Mackintosh (1820-1896)! Írországban született. Apja angol százados, édesanyja egy ősi ír család sarja volt. Tizennyolc éves korában a már előbb megtért nővérétől kapott levelek nyomán hitre jutott. J.N Darby "A Szent Szellem munkája" c. könyv olvasása hatására teljes békességre jutott. Ekkor világosodott meg előtte, hogy az Istennel való békességünk alapja nem Krisztus műve bennünk, hanem az Ő áldozata értünk!

 

 

Dr.Paul Müller

 

Szenvedéssel formál a Mester

Dr. Paul Müller- 1896-ban született. Természettudományi tanulmányait a stuttgarti és a tübingeni egyetemen végezte. Különböző iskolákban tanított és több könyvet írt; főtémája: a Biblia és a természettudomány. 1924-ben multiplex szklerozisban megbetegedett, s ennek következtében már 49 éves korában nyugállományba került. Krisztus iránti szeretete és embertársaiért érzett felelőssége még ebben az állapotában is előadássorozatok megtartására és több útbaigazító könyv megírására késztették. Kiterjedt lelkigondozói szolgálatot végez. Tömör mondanivalóját a Biblia kijelentéseivel támasztja alá, tapasztalatokkal szemléletessé, statisztikai adatokkal és a tudomány eredményeinek közlésével aktuálissá teszi. Írásai középpontjában Jézus Krisztus és az általa megszerzett üdvösség áll. Ebben a könyvében elsősorban a betegeket, az öregeket, a magányosokat, a gyászolókat és az életuntakat szólítja meg. De eligazítást találnak benne azok is, akik az élet értelmét keresik, vagy akiknek Isten létezése kérdéses. A szerző fejtegetéseiben felfedi a szenvedés értelmét és célját; még a gyógyíthatatlan betegségek sem véletlenül "jönnek", mögöttük mindig Isten bölcsessége és szeretete van! Üzenetét személyes élménye, több évtizedes szenvedése hitelesíti. "Dr. Paul Müller azon kevesek közé tartozik, akik igazán tudnak vigasztalni"-írta egyik olvasója.

 

 

Myrna Alexander

 

Íme a te Istened!

ISTEN TULAJDONSÁGAI A BIBLIA TÜKRÉBEN   Ahhoz, hogy teljesen Istenre bízzuk az életünket, ismernünk kell Őt. Myrna Alexander könyve ehhez ad segítséget. Az olvasó maga fedezheti fel Isten tulajdonságait a megadott igeversek alapján, s a könyv abban is segít, hogy ezt a tudást a mindennapi életünkben is felhasználjuk. Könyvünk nem teológusoknak íródott, hanem bibliaolvasó nőknek, akik szeretnék Istent jobban megismerni. Nemcsak egyéni, hanem kiscsoportos bibliatanulmányozáshoz is ajánljuk.

 

 

Gyökössy Endre

 

Életünk - Jézus tükrében

Jézus példázatai tükrök, amelyekbe, ha belenéznek, önmagukat látják. Nem csoda, hogy keresztre feszítették! Az egyik gyülekezetben igen megfogyatkozott a templom látogatottsága s emiatt a lelkipásztor nagyon gyötrődött. Már csak a temetési istentiszteletekre jöttek össze a hívek. Az üres templom harangja az egyik vasárnap délután elkezdett kongani, hosszan és sokáig. A faluban feketébe öltöztek az emberek - valaki meghalt, hív a harang -, és mentek a templomba. Szokás szerint ott volt a koporsó, és ahogy elvonultak mellette, mindenki belenézett. Nem volt benne más, mint egy tükör. Amikor belenéztek, mindenki önmagát látta a koporsóban... A megdöbbent gyülekezetnek a pap azt mondotta: - Igen, ez a szomorú igazság: meghalt a gyülekezetünk. - Az emberek megrendültek, sírtak, bűnbánatot tartottak. És új élet kedődött. Jézus példázatai ilyen tükrök! Akik úgy néznek bele, hogy megrendülnek és érzik, ez én vagyok, nekem szól - azoknak lehetséges az új élet és az új kezdet.

 

 

Pálhegyi Ferenc

 

Őrjárat az etika körül

Isten erkölcsi mércét helyezett belénk, amikor megteremtett. De mi azt mondtuk: nincs rá szükségünk, mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi a jó és mi rossz. A Kígyó elhitette velünk, hogy a "jó és rossz tudásának gyümölcse" a magunk istenévé tesz minket. Emiatt döntéseinket és kapcsolatainkat nem a Teremtőtől származó szeretet-mércéhez igazítjuk, hanem önös érdekeinkhez. Ahelyett, hogy szolgálnánk egymásnak, manipulálni igyekszünk egymást. Emberi kapcsolataink útvesztőjén sötétben botorkálunk. Rembrandt Éjjeli őrjárat c. képe jelkép-értékű lehet számunkra, aktuális etikai üzenetet közvetíthet. A világban éjszaka van, erkölcsi sötétség. Elvétettük az utat, sőt elfelejtettük azt is, hová tartunk.

Honnan jöhet fény az éjszakánkba? Választ kell adnunk a kérdésekre? Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Mi az életünk értelme? Kicsoda Jézus, és miért jött? Ha megtaláljuk a válaszokat, felragyog a fény a mi éjszakánkban is.

 

 

Cseri Kálmán

 

Noé Istennel járt

"Noénak pedig ez a története: Noé igaz, istenfélő férfi volt kortársai között. Istennel járt Noé." Boldog ember egy boldogtalan korban. Istentől gazdagon megáldott ember egy lelkileg elsivárosodott időben. Ma is kevés ilyen van, de ma is ezek az élet letéteményesei. Olyanok, mint oázis a sivatagban. Odajárnak mások is felüdülni, és fel lehet üdülni a közelükben, mert nem önmagukat adják, hanem amit Istentől kaptak, azt adják tovább. Akarsz-e ilyen lenni? El lehet éldegélni enélkül is. Elkínlódik, küszködik, harcol az ember, kicsavarja mások kezéből a kenyeret, rátapos vagy megeszi, vagy eldobja, és egyáltalán eldob sok mindent. Dobja, ejti, sokszor még a társát is, aki hozzá a legközelebb állt, dobja, ejti a gyerekeit, sokszor már akkor, amikor meg sem születtek. Ugyanezt teszi az öregjeivel. Vagy pedig el lehet mondani: igaz és istenfélő. Komolyan veszi a másik embert, mert mindennél komolyabban veszi a mindenható Istent. Istennel jár. Jézus Krisztus lehetővé tette, hogy bármelyikünk elkezdje most ezt az Istennel való járást. Ő épített hidat a fölött a nagy szakadék fölött, ami a megromlott világ és a szent Isten között tátong, és aki Őbenne hisz és Őt követi, az talál vissza Istenhez, és kezdhet vele a romlott világban egészen új életet."

 

 

Ole Hallesby

 

Személyiségtípusok

Senki sem menekülhet el saját személyisége elől, s ezzel még csak ne is kísérletezzünk - állítja a norvég professzor. Kétségtelen, hogy a temperamentum sajátos bélyeget süt az emberre, amely a bölcsőtől a sírig elkíséri. Ha azonban tudatosan fegyelmezzük és fejlesztjük, akkor gazdagítani fogja életünket. Hallesby könyve önismeretre és egymás mélyebb ismeretére tanít, valamint hasznos tanácsokat tartalmaz keresztény lelkigondozók számára.

 

 

Vajta Vilmos

 

Hitből fakadó élet

A könyvről

"Ezen könyvemet az ökuménikus mozgalom azon időszakában írtam, amikor a kezdeti ismerkedés után időszerűvé vált az egyházak hitvallásos azonosítása. Az evangélium üzenetét fejtegetem, mely szerint az emberré lett, kereszten meghalt és sírból feltámadott Úr Jézus Krisztus által Isten belenyúl minden ember életébe és halálába. Ezzel megszabja az élet egyetlen lehetőségét. A Krisztus-követő ember hite által hasonul Krisztus halálához és feltámadásához. A hitből fakadó élet ármenet a halálból az életre. Könyvem ezt szemlélteti az engedelmesség, a szenvedés és a szeretetközösség jelen társadalmunkban is aktuálissá vált problémák példáin. Ezzel keres választ arra a kérdésre, hogy mi a kereszténység sajátos üzenete, melyet csak az evangélium hirdet az emberiségnek."

A szerzőről

1918-ban Kecskeméten született. Lelkésszé szentelése (1940) és rövid gyülekezeti szolgálata után tanulmányútra ment Svédországba. 1952-ben a lundi egyetem teológiai fakultálásán doktorált, ahol docensnek nevezték ki. A Lutheránus Világszövetség 1953-ban meghívta a teológiai osztály vezetőjének Genfbe. 1964-ben az Ökuménikus Kutatóintézet első igazgatója lett Strassbourgban (Franciaország). 1981 óta él nyugdíjban Svédországban. Nemzetközi tevékenységet folytatott. Megfigyelőként részt vett a II. vatikáni zsinaton és különböző világgyűléseken. Luther-kutató és ökuménikus tanulmányai számos világnyelven ismertek.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.